Οι σκοποί του Ταμείου είναι :

(α) Η ευημερία και η οικονομική βοήθεια των μελών και των οικογενειών τους, μέχρι το ποσό των €2000 από το ΕΤΕ του μέλους. Η βοήθεια αφορά κυρίως λόγους υγείας. Σε περίπτωση που μέλος αιτηθεί για βοήθεια με άλλη ισχυρή δικαιολογία, θα λαμβάνεται σχετική απόφαση από την ολομέλεια. Το μέλος που χρειάζεται βοήθεια, πρέπει να υποβάλλει το ειδικό έντυπο βοήθειας, κατάλληλα συμπληρωμένο με τα αιτιολογικά του προς το Επαρχιακό Ταμείο Ευημερίας που ανήκει. Παρέχεται η δυνατότητα παρόμοιας ενίσχυσης από το ΚΤΕ εάν χρειάζεται, με σχετικό αιτιολογικό από το ΕΤΕ.

(β) Η ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των μελών και του κοινού γενικότερα.

(γ) Η οργάνωση συνεστιάσεων, χοροεσπερίδων, πολιτιστικών εκδηλώσεων, μορφωτικών διαλέξεων, εκθέσεων, εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών εκδρομών τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, καθώς επίσης και άλλων εκδηλώσεων.

(δ) Η παροχή χρηματικής βοήθειας για την αγορά και συντήρηση εξοπλισμού αιθουσών αναψυχής, βιβλιοθηκών και άλλων χώρων.

(ε) Επισκέψεις σε μέλη που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία ή άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα.

(στ) Η παροχή συνεισφορών για φιλανθρωπικούς σκοπούς από το Κεντρικό Ταμείο Ευημερίας και τα Επαρχιακά Ταμεία Ευημερίας, σε εράνους ή σε άλλα ευαγή ιδρύματα. Το ανώτατο ποσό, θα καθορίζεται από καιρό σε καιρό από την Κ.Ε.Ε.Ε.

(ζ) Η παροχή Χριστουγεννιάτικων ή άλλων δώρων στα μέλη ή και στα παιδιά των μελών.

(η) Η παροχή τροφής, νερού, αναψυκτικών κλπ., σ’ όσους εκτελούν καθήκοντα όπως πορείες, συγκεντρώσεις ή άλλες εκδηλώσεις, αποτελεί υποχρέωση της Επαρχίας που ζήτησε ενίσχυση με προσωπικό, να μεριμνήσει για την ευημερία όλων των μελών της Υπηρεσίας. Να γίνεται αξιολόγηση κατά περίπτωση αναλόγως της διάρκειας και της κρισιμότητας του καθήκοντος, καθώς και της ευρωστίας του Επαρχιακού Ταμείου Ευημερίας (Ε.Τ.Ε.). Σε περίπτωση που το Επαρχιακό Ταμείο Ευημερίας (Ε.Τ.Ε.) της συγκεκριμένης Επαρχίας αδυνατεί να καλύψει τα έξοδα, τα έξοδα θα επωμίζονται από κοινού τα Επαρχιακά Ταμεία Ευημερίας κατ΄ αναλογία, σύμφωνα με τον αριθμό συμμετοχής των μελών τους, στο καθήκον. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να υποβάλλεται αίτημα για κάλυψη των εξόδων, προς τον ταμία του Κεντρικού Ταμείου Ευημερίας (Κ.Τ.Ε.), για την πιθανότητα κάλυψης, από το Κεντρικό Ταμείο Ευημερίας (Κ.Τ.Ε.). Ο ταμίας θα αξιολογεί και υποβάλλει εισηγήσεις, προς τον αντιπρόεδρο του Κεντρικού Ταμείου Ευημερίας (Κ.Τ.Ε.).

(θ) Η πληρωμή των εξόδων κηδείας για εν ενεργεία μέλη, καθώς και τα έξοδα κατάθεσης στεφάνων, με ανώτερο ποσό κάλυψης, τα €1500. Πρόσθετα έξοδα, θα καλύπτονται από την οικογένεια του εκλιπόντος, η οποία ενημερώνεται εκ των προτέρων.

(ι) Η παροχή αναμνηστικών δώρων σε αφυπηρετούντα μέλη τα οποία συμμετέχουν αδιαλείπτως στο ταμείο τουλάχιστον για 20 χρόνια. Τα έξοδα καλύπτει το ΚΤΕ.

(κ) Η δημιουργία κινητών καντινών, για εξυπηρέτηση των μελών που εκτελούν στατικά ή έκτακτα καθήκοντα.


Διεύθυνση:

Αρχηγείο Αστυνομίας Κύπρου

Αρχηγείο Αστυνομίας, οδός Ευάγγελου Φλωράκη, τ.κ.1478

Εmail:

cypruspolicewelfare@gmail.com

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

22 808080